نیما حضرتی مترجم در ۳۸سالگی از دنیا رفت.

نیما حضرتی مترجم در ۳۸سالگی از دنیا رفت.