وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای حافظ صلح این کشور که در چارچوب پیمان امنیت جمعی در قزاقستان حضور داشتند، این کشور را ترک کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای حافظ صلح این کشور که در چارچوب پیمان امنیت جمعی در قزاقستان حضور داشتند، این کشور را ترک کردند.