وزارت دفاع روسیه از تسلیم شدن ۲۶۵ جنگجوی اوکراینی محاصره شده در کارخانه فولاد آزوفستال در بندر ماریوپل خبر داد.

وزارت دفاع روسیه از تسلیم شدن ۲۶۵ جنگجوی اوکراینی محاصره شده در کارخانه فولاد آزوفستال در بندر ماریوپل خبر داد.