رئیس مرکز اورژانس تهران، از استقرار تکنسین های اورژانس در ۸ میدان بزرگ و اصلی پایتخت به دنبال تشدید آلودگی هوا خبر داد.

رئیس مرکز اورژانس تهران، از استقرار تکنسین های اورژانس در ۸ میدان بزرگ و اصلی پایتخت به دنبال تشدید آلودگی هوا خبر داد.