محققان در یک مطالعه که با محوریت سالمندان انجام شده است، به بررسی نیازهای جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۲۰ پرداخته و نکات مهمی را در این خصوص مطرح کرده‌اند….

محققان در یک مطالعه که با محوریت سالمندان انجام شده است، به بررسی نیازهای جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۲۰ پرداخته و نکات مهمی را در این خصوص مطرح کرده‌اند.