به‌تازگی در هلند، پلیس مردی را دستگیر کرده که جنازه پدر خود را در فریزر گذاشته بود.

به‌تازگی در هلند، پلیس مردی را دستگیر کرده که جنازه پدر خود را در فریزر گذاشته بود.