مأموران به بررسی هویت او پرداختند و متوجه شدند که وی نگهبان سابق موزه‌ای در استان همدان بوده اما از مدتی قبل مسئولان موزه به اتهام سرقت اشیاء تاریخی از وی شکایت کرده بودند و پرونده او در مراجع قضایی در حال رسیدگی بود….

مأموران به بررسی هویت او پرداختند و متوجه شدند که وی نگهبان سابق موزه‌ای در استان همدان بوده اما از مدتی قبل مسئولان موزه به اتهام سرقت اشیاء تاریخی از وی شکایت کرده بودند و پرونده او در مراجع قضایی در حال رسیدگی بود.