هافبک تیم ماشین سازی معتقد است که شرایط فعلی حاصل تفکرات ابتدای فصل است.

هافبک تیم ماشین سازی معتقد است که شرایط فعلی حاصل تفکرات ابتدای فصل است.