نویسنده کتاب «کلاغ پر» گفت: توجه به خانواده‌های شهدا و رزمندگان همچنین عواقب جنگ بر زندگی تک تک این افراد موضوعی جذاب و با اهمیت است، من سعی کردم زندگی خانواده‌هایی که عزیزان خود را در جنگ تحمیلی از دست داده‌اند را موضوع نگارش کتاب «کلاغ پر» قرار دهم….

نویسنده کتاب «کلاغ پر» گفت: توجه به خانواده‌های شهدا و رزمندگان همچنین عواقب جنگ بر زندگی تک تک این افراد موضوعی جذاب و با اهمیت است، من سعی کردم زندگی خانواده‌هایی که عزیزان خود را در جنگ تحمیلی از دست داده‌اند را موضوع نگارش کتاب «کلاغ پر» قرار دهم.