نمایش «مکبث زار» به کارگردانی مسعود پشت‌کوهی "تقلایی رنگین بود" برای به شکوه رساندن زنان و یا بهتر بگوییم تقلای خونین "مکبث" برای بابای زار شدن….

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی مسعود پشت‌کوهی "تقلایی رنگین بود" برای به شکوه رساندن زنان و یا بهتر بگوییم تقلای خونین "مکبث" برای بابای زار شدن.