محمدرضا پهلوی در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» دستاوردهایی را برمی‌شمرد، اما مروری موشکفانه مستندی در همین رابطه، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها توهمی بیش نبوده است….

محمدرضا پهلوی در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» دستاوردهایی را برمی‌شمرد، اما مروری موشکفانه مستندی در همین رابطه، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها توهمی بیش نبوده است.