در بحبوحه فشار اتحادیه اروپا برای شکستن بن بست چند ماهه در مذاکرات برای احیای برجام، قطر میزبان مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و ایالات متحده در روزهای آینده خواهد بود….

در بحبوحه فشار اتحادیه اروپا برای شکستن بن بست چند ماهه در مذاکرات برای احیای برجام، قطر میزبان مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و ایالات متحده در روزهای آینده خواهد بود.