شیوع ویروس کرونا در جهان باعث لغو بسیاری از رقابت‌های ورزشی مثل المپیک و پارالمپیک، شده و فدراسیون‌های جهانی و مدیران ورزش را مجبور به برنامه‌ریزی مجدد در مورد تاریخ برگزاری رقابت‌ها کرده است….

شیوع ویروس کرونا در جهان باعث لغو بسیاری از رقابت‌های ورزشی مثل المپیک و پارالمپیک، شده و فدراسیون‌های جهانی و مدیران ورزش را مجبور به برنامه‌ریزی مجدد در مورد تاریخ برگزاری رقابت‌ها کرده است.