پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارت‌های وارد شده در سفر دغدغه بسیاری از مسافرانی است که از مزایای بیمه مسافرتی خبر ندارند، بدون بیمه سفر می‌کنند و جبران هزینه‌های سفر را به بیمه محول نمی‌کنند….

پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارت‌های وارد شده در سفر دغدغه بسیاری از مسافرانی است که از مزایای بیمه مسافرتی خبر ندارند، بدون بیمه سفر می‌کنند و جبران هزینه‌های سفر را به بیمه محول نمی‌کنند.