در نشست بررسی تخصصی «چالش ها و راهکارهای کاهش ازدحام ترافیک شهری» در مرکز پژوهش های مجلس، بر تبیین مواردی چون مدیریت سفر و بهره مندی از فناوری های نوین در کاهش ازدحام ترافیکی تاکید شد….

در نشست بررسی تخصصی «چالش ها و راهکارهای کاهش ازدحام ترافیک شهری» در مرکز پژوهش های مجلس، بر تبیین مواردی چون مدیریت سفر و بهره مندی از فناوری های نوین در کاهش ازدحام ترافیکی تاکید شد.