ایلنا: سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: توجه به این شرایط اقتصادی و فشاری که روی مردم است، می دانیم چه کاربزرگ و از خودگذشتگی را انجام می دهند که به ورزشگاه……

ایلنا: سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: توجه به این شرایط اقتصادی و فشاری که روی مردم است، می دانیم چه کاربزرگ و از خودگذشتگی را انجام می دهند که به ورزشگاه…