اغلب افرادی که رژیم غذایی معمول را مصرف می‌کنند، دچار کمبود ویتامین B12 نمی‌شوند.

اغلب افرادی که رژیم غذایی معمول را مصرف می‌کنند، دچار کمبود ویتامین B12 نمی‌شوند.