رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: مردم در مورد دریافت واکسن کرونا برای تزریق دُز سوم بیشتر از نوع واکسن، به سرعت و زمانبندی به موقع دریافت توجه کنند …

رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت: مردم در مورد دریافت واکسن کرونا برای تزریق دُز سوم بیشتر از نوع واکسن، به سرعت و زمانبندی به موقع دریافت توجه کنند