ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر در آمریکا و پس از مرگ جورج فلوید بر اساس مفهوم نژادپرستی ساختاری بنا شده است.

ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر در آمریکا و پس از مرگ جورج فلوید بر اساس مفهوم نژادپرستی ساختاری بنا شده است.