سید جلال حسینی مانند دوران بازی، مربیگری را هم خیلی در پرسپولیس جدی گرفته است.

سید جلال حسینی مانند دوران بازی، مربیگری را هم خیلی در پرسپولیس جدی گرفته است.