پیشکسوت پرسپولیس گفت: برای بار چهارم هم پیش‌بینی می‌کنم که پرسپولیس یک بر صفر با گل عیسی از سد نساجی می‌گذرد و قهرمان می‌شود.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: برای بار چهارم هم پیش‌بینی می‌کنم که پرسپولیس یک بر صفر با گل عیسی از سد نساجی می‌گذرد و قهرمان می‌شود.