روز عملیات، سمیر به خانه رفته و ماشین خود را در کنار تعداد زیادی از مردم که در آنجا تجمع کردند، پارک می‌کند. سپس از آنها می‌پـرسد اینجا چه خبر است؟ می‌گویند: مقاومت توانست 2 سرباز اسرائیلی را به اسارت ببرد….

روز عملیات، سمیر به خانه رفته و ماشین خود را در کنار تعداد زیادی از مردم که در آنجا تجمع کردند، پارک می‌کند. سپس از آنها می‌پـرسد اینجا چه خبر است؟ می‌گویند: مقاومت توانست 2 سرباز اسرائیلی را به اسارت ببرد.