برای اولین بار در ایران مرکز نیکوکاری مهارت، اشتغال و کارآفرینی به همت شرکت همیاران اندیشه ساز پایا به مرکزیت شهر اصفهان و ۳۷ واحد تحت نظر آن افتتاح شد….

برای اولین بار در ایران مرکز نیکوکاری مهارت، اشتغال و کارآفرینی به همت شرکت همیاران اندیشه ساز پایا به مرکزیت شهر اصفهان و ۳۷ واحد تحت نظر آن افتتاح شد.