«دنیا تغییر کرده است و دیگر نیازی به حفاظت ندارم و مثل همه می‌توانم سوار مترو بشوم»؛ این بخشی از مصاحبه سلمان رشدی در سال 2017 است که این روزها در فضای مجازی بازنشر می‌شود….

«دنیا تغییر کرده است و دیگر نیازی به حفاظت ندارم و مثل همه می‌توانم سوار مترو بشوم»؛ این بخشی از مصاحبه سلمان رشدی در سال 2017 است که این روزها در فضای مجازی بازنشر می‌شود.