رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گفتگوی ویدوئو کنفرانس با خبرنگاران گفت: نقش نهادهای فرهنگی برای توجیه و اقناع مردم در این مقطع بسیار مهم است که باید با ورود به صحنه و حرکت محکم و قاطع در کنترل این موج کمک کنند…

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گفتگوی ویدوئو کنفرانس با خبرنگاران گفت: نقش نهادهای فرهنگی برای توجیه و اقناع مردم در این مقطع بسیار مهم است که باید با ورود به صحنه و حرکت محکم و قاطع در کنترل این موج کمک کنند