اتریش به ممنوعیت واردات گاز از روسیه «نه» می گوید.

اتریش به ممنوعیت واردات گاز از روسیه «نه» می گوید.