عصاری کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییر اساسی در رده های تصمیم گیری می تواند شرایط را به نفع سهامداران خرد برگرداند.

عصاری کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییر اساسی در رده های تصمیم گیری می تواند شرایط را به نفع سهامداران خرد برگرداند.