روزنامه اقتصاد با انتشار این نمودار، تغییرات قیمت دلار در سال جاری را نشان داده است.

روزنامه اقتصاد با انتشار این نمودار، تغییرات قیمت دلار در سال جاری را نشان داده است.