شهاب شهرزاد با اشاره به اینکه نشانی از اصالت و اندیشه در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر دیده نمی‌شود نمره مخاطب‌شناسی در جشنواره امسال را زیر صفر دانست….

شهاب شهرزاد با اشاره به اینکه نشانی از اصالت و اندیشه در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر دیده نمی‌شود نمره مخاطب‌شناسی در جشنواره امسال را زیر صفر دانست.