هیأتی از اتحادیه عربی روز دوشنبه برای گفت‌وگو درباره بحران لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیروت سفر می‌کند.

هیأتی از اتحادیه عربی روز دوشنبه برای گفت‌وگو درباره بحران لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیروت سفر می‌کند.