استاندار لرستان گفت: نماینده ویژه به شهرستان‌های استان نمی‌فرستیم.

استاندار لرستان گفت: نماینده ویژه به شهرستان‌های استان نمی‌فرستیم.