حسن لطفی: معیار بازدید از پروژه‌ها، ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اما در شهرستان‌ها پروژه شروع نشده که پیشرفت داشته باشد بنابراین درخواست دارم که طرح‌ها پیوست عدالت داشته باشد….

حسن لطفی: معیار بازدید از پروژه‌ها، ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اما در شهرستان‌ها پروژه شروع نشده که پیشرفت داشته باشد بنابراین درخواست دارم که طرح‌ها پیوست عدالت داشته باشد.