چنارانی، مخالف وزیر پیشنهادی کار: افراد زیادی تماس گرفتند که در مخالفت با عبدالملکی حرف نزنید! آقای رئیسی شما باید بگویید زنده باد مخالف ما

چنارانی، مخالف وزیر پیشنهادی کار: افراد زیادی تماس گرفتند که در مخالفت با عبدالملکی حرف نزنید! آقای رئیسی شما باید بگویید زنده باد مخالف ما