عباس گلرو گفت: گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است ما فرصت‌هایی که داریم اگر به درستی به کار بگیریم و شناسایی کنیم نیازی به معلق گذاشتن کشور به برجام و معطل ماندن به اعلام سیاست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص برجام نداریم.

عباس گلرو گفت: گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است ما فرصت‌هایی که داریم اگر به درستی به کار بگیریم و شناسایی کنیم نیازی به معلق گذاشتن کشور به برجام و معطل ماندن به اعلام سیاست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص برجام نداریم.