سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مردم اگر به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به آنها بدهند اما مردم دوست دارند که بروند بخش خصوصی. ما ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم….

سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مردم اگر به بیمارستان دولتی بیایند رمدسیور را باید رایگان به آنها بدهند اما مردم دوست دارند که بروند بخش خصوصی. ما ضامن ناز و کرشمه مردم که نیستیم.