رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرط بندی روی مسائل دفاعی اشکال ندارد. شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد. هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.خارج از این موارد که استثنا شده در شرط بندی را جرم میدانیم….

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرط بندی روی مسائل دفاعی اشکال ندارد. شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد. هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.خارج از این موارد که استثنا شده در شرط بندی را جرم میدانیم.