متاسفانه سازمان سنجش نیز هیچ سندی دال بر اینکه این دانشجویان تقلب کرده‌اند ارائه نداده است. امروز حدود ۳۸۰۰ نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور داریم که بدون هیچ سند و مدرکی از حضور این دانشجویان در دانشگاه‌ها جلوگیری شده است….

متاسفانه سازمان سنجش نیز هیچ سندی دال بر اینکه این دانشجویان تقلب کرده‌اند ارائه نداده است. امروز حدود ۳۸۰۰ نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور داریم که بدون هیچ سند و مدرکی از حضور این دانشجویان در دانشگاه‌ها جلوگیری شده است.