جبار کوچکی‌نژاد گفت: عقل حکم می‌کند نماینده زندگی خود را بیشتر با زندگی مردم عادی تطبیق بدهد نه با زندگی افراد متمول چرا که نزدیک شدن به متمولین به معنای فاصله گرفتن از مردم است. …

جبار کوچکی‌نژاد گفت: عقل حکم می‌کند نماینده زندگی خود را بیشتر با زندگی مردم عادی تطبیق بدهد نه با زندگی افراد متمول چرا که نزدیک شدن به متمولین به معنای فاصله گرفتن از مردم است.