چرا مثل همین دو، سه روز بحرانی که راه‌ها و رستوران ها را بستید، در روز هشدار مسیر و رستوان‌ها را تعطیل نکردید؟ اصلا مسیر را می بستید، حتی اگر بارش و سیل هم نمی آمد بهتر از این بود که هموطنانمان را از دست بدهیم….

چرا مثل همین دو، سه روز بحرانی که راه‌ها و رستوران ها را بستید، در روز هشدار مسیر و رستوان‌ها را تعطیل نکردید؟ اصلا مسیر را می بستید، حتی اگر بارش و سیل هم نمی آمد بهتر از این بود که هموطنانمان را از دست بدهیم.