محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس پیشین از احضار خود به شعبه 7 دادسرای امنیت خبر داد.

محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس پیشین از احضار خود به شعبه 7 دادسرای امنیت خبر داد.