مجتبی یوسفی: به نمایندگان گفته شده در انتصابات دخالت نکنند، الان باید پاسخ دهند که این انتصاباتی که در استان رخ می‌دهد چیست؟ یا  اعتباراتی که وارد استان می‌شود مشخص نیست چگونه توزیع و استفاده می شود….

مجتبی یوسفی: به نمایندگان گفته شده در انتصابات دخالت نکنند، الان باید پاسخ دهند که این انتصاباتی که در استان رخ می‌دهد چیست؟ یا  اعتباراتی که وارد استان می‌شود مشخص نیست چگونه توزیع و استفاده می شود.