نماینده رژیم صهیونیستی از هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخراج شد.

نماینده رژیم صهیونیستی از هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخراج شد.