کارلوس کی‌روش در جام‌جهانی تصمیم گرفت از کنعانی‌زادگان و خلیل‌زاده در ترکیب اصلی تیم ملی استفاده نکند.

کارلوس کی‌روش در جام‌جهانی تصمیم گرفت از کنعانی‌زادگان و خلیل‌زاده در ترکیب اصلی تیم ملی استفاده نکند.