سریال آکتور یک سریال متفاوت در شبکه ی نمایش خانگی است که مخاطب در آن با روایتی جدید به نام متادرام یا نمایش در نمایش مواجه می شود.

سریال آکتور یک سریال متفاوت در شبکه ی نمایش خانگی است که مخاطب در آن با روایتی جدید به نام متادرام یا نمایش در نمایش مواجه می شود.