نمایشگاه «ایراناهایر» با آثاری از هنرمندان ایرانی-ارمنی در پردیس فرهنگی هنری مهرسان افتتاح شد که این نمایشگاه تا ۱۷فروردین سال۹۹ ادامه خواهد داشت ….

نمایشگاه «ایراناهایر» با آثاری از هنرمندان ایرانی-ارمنی در پردیس فرهنگی هنری مهرسان افتتاح شد که این نمایشگاه تا ۱۷فروردین سال۹۹ ادامه خواهد داشت .