نماز وتیره به نماز تعقیبات نماز عشاء می گویند که دو رکعت است.

نماز وتیره به نماز تعقیبات نماز عشاء می گویند که دو رکعت است.