امروز نمادهای «شستا»، «فولاد» و «فارس» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.

امروز نمادهای «شستا»، «فولاد» و «فارس» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.