اقتصادنیوز: امروز سه نماد «شفن»، «پترول» و «انرژی3» نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

اقتصادنیوز: امروز سه نماد «شفن»، «پترول» و «انرژی3» نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.