صحبتهای علیرضا نقی زاده ، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک

صحبتهای علیرضا نقی زاده ، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک