رضا نورمحمدی مدافع سابق پرسپولیس می‌گوید: پورعلی‌گنجی، فرجی، نعمتی و گولسیانی همگی از تجربه بالایی برخوردارند و برای فیکس شدن رقابت می‌کنند. رقابتی که به کیفیت بازی همه آنها کمک می‌کند….

رضا نورمحمدی مدافع سابق پرسپولیس می‌گوید: پورعلی‌گنجی، فرجی، نعمتی و گولسیانی همگی از تجربه بالایی برخوردارند و برای فیکس شدن رقابت می‌کنند. رقابتی که به کیفیت بازی همه آنها کمک می‌کند.